เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวาทกานต์ ช่อแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

แจ้งจัดสรรงบประมาณมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 งวดที่ 2 (มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterพื้นฐานระดับหมู่มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster (กชช 2ค)

แจ้งจัดสรรงบประมาณมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 งวดที่ 2 (มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterพื้นฐานระดับหมู่มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster (กชช 2ค)

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterและบริการ และการนำส่งมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterและบริการ และการนำส่งมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์

จัดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)